korunaLaické domácí misijní hnutí

Úvod
Letáky:
Obnova
Co je to peklo?
Skutečná svoboda
Soudný den
Úplné evangelium
Co je pravda?
Nová země
Brožury:
Království Boží - nebeské a pozemské
Sobota
Knihy:
Studie Písma
Každodenní nebeská mana
Stánkové stíny lepších obětí
Kázání pastora Russella a přetisky Strážné věže
Biblická korouhev
Přítomná pravda
Kontakt
Obdobné stránky:
Polsko
Spojené státy
Německo
Ukrajina
Rusko
Litva
Francie
Brazílie
Indie


ÚPLNÉ EVANGELIUM


„A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě.“ – Jan 12:32


Naděje věčného života pro všechny lidi!


Věděli jste, že…


Mnozí lidé kážou něco, co nazývají „úplným evangeliem“, ale obvykle mu chybí velmi důležitá a srdce potěšující část úplného, „slavného evangelia“ Boha a Krista (1. Timoteovi 1:11; 2. Korintským 4:4).


Slovo evangelium znamená „dobré poselství“, „dobrá novina“ nebo „dobrá zpráva“. Všichni potřebujeme slavnou biblickou „dobrou novinu“.


Evangelium ve stručné formě bylo kázáno už od doby Abrahama (kolem roku 2000 př. Kr.). Bible říká, že Bůh kázal „Abrahamovi evangelium ve slovech: »Žehnány budou všecky národy v tobě.«“ (Galatským 3:8 [Žilka]; Genesis 12:3; Židům 6:13–18).


Bůh rozšířil toto veliké Abrahamovo evangelium zaslíbením uvedeným v Genesis 22:16–18: „Při sobě jsem přísahal (…): jistě tě požehnám a tvé símě velice rozmnožím jako nebeské hvězdy a jako písek na mořském břehu. Tvé símě zdědí bránu svých nepřátel. Ve tvém semeni si budou žehnat všechny národy země.“


Abrahamovo símě nezahrnuje jen jeho tělesné potomky, ale zvlášť všechny křesťany, kteří mají silnou víru v Boha, podobnou té, kterou měl Abraham (Římanům 4; Židům 11:8–19; Jakubův 2:23).


Bible říká, že prvním semenem „je Kristus“ a „jestliže jste Kristovi [jste-li jeho skutečnými učedníky], jste símě Abrahamovo, dědicové podle zaslíbení“ (Galatským 3:16, 29; Skutky 3:25, 26; Efezským 2:11–15; 3:6).


Toto slavné zaslíbení evangelia ukazuje, že budou dva druhy semena: jedno bude žít v nebi, „jako nebeské hvězdy“, druhé na zemi – „jako písek na mořském břehu“. Dále ukazuje, že budou tam nová nebesa a nová země [Boží království na zemi – Matouš 6:10], „ve kterých přebývá spravedlnost“ (Izajáš 65:17; 2. Petrův 3:13) a ve kterých nebeské símě bude zvlášť velice žehnat všem národům země (Skutky 15:14–17; Římanům 11:28–31).


Bůh prokázal svou velikou lásku k lidstvu tím, že „Kristus za nás [„za bezbožné“] zemřel, když jsme ještě byli hříšní“. A tak Ježíš „dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas“ a stal se „smírnou obětí [zadostiučiněním] za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa“ (Římanům 5:6–11; 1. Timoteovi 2:3–6; 4:10; 1. Janův 2:2).


Ježíš je tedy „cesta, pravda i život“ a nikdo nemůže přijít k Bohu jinak, než jen vírou v Ježíše (Jan 3:14–17, 36; 14:6; 10:9; Skutky 4:12; 16:31; 1. Janův 5:10–12).


Všichni, kteří se chtějí stát Abrahamovým semenem, musí věřit v Boží existenci a odměnu, litovat své hříchy a věřit v Ježíše jako toho, jehož Bůh poslal na svět, aby se stal Spasitelem za naše hříchy (Židům 11:6; Matouš 1:21; Skutky 17:30, 31; 20:21; 26:20). Jen díky tomu můžeme mít „pokoj s Bohem“ a vírou [tím, že se vzdáme vlastní vůle a přijmeme Boží vůli za svou vlastní, tj. posvěcením nebo odevzdáním se] jsme „získali přístup k této [Boží] milosti“ (Přísloví 23:26; Římanům 5:1, 2; 12:1).


Všichni skuteční věřící během věku evangelia, kteří získají požehnání popsané v Židům 6:4, 5, jsou zkoušeni a získají buď věčný život v nebi, nebo propadnou věčné smrti – druhé smrti (1. Janův 5:16; 2. Petrův 2:1, 12, 20–22; Zjevení 20:13, 14; 21:8), bez budoucí příležitosti získání věčného života.


Obrovská většina lidstva, nevyvolení, neslyší (nebo slyší jen málo) nádhernou zprávu o evangeliu Boží lásky v Kristu, nezískala také požehnání popsané v Židům 6:4, 5, a tak není v tomto životě na zkoušce věčného života a věčné smrti (Judův 12).


Bůh „chce, aby byli všichni lidé zachráněni [od odsouzení Adamova hříchu] a přišli k poznání pravdy“, aby poznali Boha (Izajáš 11:9; 40:5; Jeremjáš 31:34; Abakuk 2:14; 1. Timoteovi 2:4–6; 4:10).


Pro vyvolené je soudným dnem věk evangelia, ale pro nevyvolené Bůh „ustanovil [tisíciletý] den, v němž bude [prostřednictvím Krista] spravedlivě soudit celý svět“ – v čase „obnovy všech věcí“ (1. Petrův 4:17; Skutky 3:19–21; 17:31; 2. Petrův 3:7, 8; Izajáš 25:6–9; 26:9, 35).


V tom velikém tisíciletém soudném dni, kdy Kristus bude plně vyvýšen, přitáhne k sobě všechny lidi, a všichni, kteří v tomto životě neměli plnou příležitost spásy, ji získají poté, co vstanou z mrtvých. Tento soud zahrnuje poučení, zkoušení, kárání a konečné rozhodnutí: buď věčný život na zemi, nebo věčné odříznutí v smrti (Matouš 25:31–46).


Skutečné, nádherné a úplné Boží evangelium zaručuje tedy každému jedinou a plnou příležitost spásy vírou v Krista, zatímco to, co někteří nazývají „úplným evangeliem“, je ve skutečnosti velice omezené a vede ke spáse jen poměrně malý počet lidí.
Copyright © 2008 - 2015 Laické domácí misijní hnutí

NAVRCHOLU.cz