korunaLaické domácí misijní hnutí

Úvod
Letáky:
Obnova
Co je to peklo?
Skutečná svoboda
Soudný den
Úplné evangelium
Co je pravda?
Nová země
Brožury:
Království Boží - nebeské a pozemské
Sobota
Knihy:
Studie Písma
Každodenní nebeská mana
Stánkové stíny lepších obětí
Kázání pastora Russella a přetisky Strážné věže
Biblická korouhev
Přítomná pravda
Kontakt
Obdobné stránky:
Polsko
Spojené státy
Německo
Ukrajina
Rusko
Litva
Francie
Brazílie
Indie


OBNOVA


Co je to? Kde a kdy bude?


„A přišly časy osvěžení od Pánovy tváře a aby poslal určeného vám Mesiáše, Ježíše. Nebe ho musí přijmout až do časů obnovy všech věcí, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy všech svých svatých proroků“ – Skutky 3:20, 21


Peace Strutt


Věděli jste, že…


Podle mnoha překladů Bible slovo „obnova“ znamená znovuzřízení (uvedení do původního stavu).


Někteří míní, že toto slovo znamená jen navrátit něco, co bylo neprávem odebráno (Exodus 21:37; 22:1–5, 11; Leviticus 5:21–24; Ezechiel 33:14–16), ale Bible poukazuje na to, že to slovo znamená mnohem víc: nejlepší způsob uvedení do původního stavu a největší požehnání, která brzy získají všichni lidé.


Bible prohlašuje: „Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ (Genesis 1:1), ale neříká nic o čase, jenž uběhl od tohoto okamžiku do začátku šesti velkých dní stvoření, v nichž Bůh postupně připravoval Zemi pro lidský život.


Bůh stvořil rostliny, zvířata a pak „vysadil zahradu [ráj] v Edenu na východě“ (Genesis 2:8) s dokonalým životním prostředím. Sem umístil Adama, prvního člověka (ne proto, aby se stal duchovní bytostí, andělem, ale aby navždy byl člověkem), stvořeného „z prachu země“, „málo menšího andělů” (Genesis 2:7; Žalm 8:5–9; 1. Korintským 15:45–47).


Adam obdržel vládu nad celou Zemí a zvířaty (všechna tedy byla ochočená), která pojmenoval; pak Bůh stvořil Evu, která se stala jeho ženou a společnicí (Genesis 1:26–28; 2:18–25).


Oni a jejich potomci mohli získat věčný, dokonalý život na dokonalé zemi, kdyby byli poslušní Bohu, ale z důvodu neposlušnosti byli odsouzeni k smrti, přerušení života (Genesis 2:17), byli vyhnáni ze zahrady Edenu, aby více nejedli ovoce, udržující jejich životy, a nežili věčně na zemi (Genesis 3:22–24).


Dědičností Adamův rozsudek smrti přešel také na všechny jeho potomky, následkem čehož nikdo z lidí nemá nárok na dokonalý život na dokonalé zemi, ale pouze na nedokonalou a pomíjivou existenci (Římanům 5:12–19; 1. Korintským 15:21, 22).


Bůh projevil svou velikou lásku ke všem lidem (včetně Vás a mě) tím, že naplánoval uvolnění všech z rozsudku smrti a opatřil za ně výkupné (odpovídající cenu).


Jednorozený Boží Syn, mocný Logos, dobrovolně „se stal tělem“ a jako „člověk Kristus Ježíš“ byl „postaven níže než andělé (…) pro utrpení smrti (…), neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky“ – za Adama a jeho celý padlý rod – Ježíš „dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas“ (Matouš 18:11; Jan 1:14; 3:14–18; 1. Timoteovi 2:3–6; 4:10; Židům 2:9–14; 1. Janův 2:2).


Díky dobrovolnému Ježíšově výkupnému všichni, živí a mrtví, mají zaručenou jedinečnou příležitost získat v patřičné době věčný život; církev, volená během věku evangelia, obdržela věčný život v nebi (2. Korintským 5:1–4; Židům 10:34). A ti všichni, kteří neměli tuto příležitost – a budou litovat své hříchy, uvěří v Ježíše jako Spasitele a podrobí se v Tisíciletí („časech osvěžení“) Boží vůli – budou mít příležitost získat obnovu (uvedení do původního stavu) k dokonalému, věčnému životu na zdokonalené zemi, ke stejnému životu, jaký mohl mít Adam (Žalm 37:9–11, 22, 29, 34; Matouš 6:10).


V čase obnovy zvířata budou ochočeny, země bude dokonalá (Izajáš 11:6; 35:1, 2) a naplněna Boží slávou (Numeri 14:21; Izajáš 11:9; 40:5; Abakuk 2:14); všichni poslušní z lidí (Zjevení 22:17) budou uvedeni k takové dokonalosti, jakou měl Adam; zlí budou zmařeni, ale spravedliví budou žít věčně na nové zemi v zdaru, míru, štěstí, přátelství a lásce (Žalm 72; Izajáš 65:17–25; Matouš 6:10; Skutky 15:14–18; 2. Petrův 3:13; Zjevení 21:3, 4; 22:1–3).


„Čas obnovy“, o němž mluvili všichni svatí proroci, tisíciletá Kristova vláda (Zjevení 5:9, 10; 20:4, 6) trvá od jeho druhého příchodu (Skutky 3:21), kdy spolu s církví bortí nynější špatné světové poměry a ustanovuje svou spravedlivou vládu na zemi, jež bude věčně žehnat všem poslušným lidem (Izajáš 2:2–4; 11:1–9; 25:6–10; 35:1–10; Daniel 2:31–45; 7:13, 14, 18, 22, 27).


„Znamení časů“, jako jsou: velké zlo, odhalování, živelní pohromy, apostáze, krize, vojenské přípravy, konflikty a terorismus, návrat Izraele, vzrůstající poznání, cestování atd. (Lukáš 12:2; 21:11, 25–32; Daniel 12:4, 10), dokazují, že žijeme u konce tohoto věku a že Kristus brzy zahájí obnovu.


Všichni bychom se měli radovat z nádherných vyhlídek, otevřených pro všechny žijící na zemi a hlásat ostatním tuto dobrou zprávu o záhy přicházejícím na zem Božím království (Lukáš 2:10–14; 21:25–28).
Copyright © 2008 - 2015 Laické domácí misijní hnutí

NAVRCHOLU.cz