korunaLaické domácí misijní hnutí

Úvod
Letáky:
Obnova
Co je to peklo?
Skutečná svoboda
Soudný den
Úplné evangelium
Co je pravda?
Nová země
Brožury:
Království Boží - nebeské a pozemské
Sobota
Knihy:
Studie Písma
Každodenní nebeská mana
Stánkové stíny lepších obětí
Kázání pastora Russella a přetisky Strážné věže
Biblická korouhev
Přítomná pravda
Kontakt
Obdobné stránky:
Polsko
Spojené státy
Německo
Ukrajina
Rusko
Litva
Francie
Brazílie
Indie


CO JE PRAVDA?


“Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti“ – 2. Timoteovi 3:16


Ježíš složil slib: „Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti [po tom, co je správné, dobré a pravdivé], neboť oni [ne jiní] budou nasyceni.“ „Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno.“ „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými [od hříchu, bludu, ignorance, předsudků a také od rozporuplných a spletitých lidských teorií, vyznání a náboženství].“ (Matouš 5:6; 7:7, 8; Lukáš 11:9, 10; Jan 8:32)


KDE NAJDEME PRAVDU?


Existuje inteligentní Stvořitel, který dal člověku schopnost porozumění zjevení Pravdy. Abychom našli Pravdu, čistou „moudrost shůry“, musíme se vydat nejlépe k Bohu, „OTCI SVĚTEL“, on ji „dává všem bez výhrad a bez výčitek“ (Jakubův 1:5, 17; 3:17) a nevěřit „OTCI LŽI“, neboť je jím „dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět [a je čím dál víc uctíván a to i otevřeně]“, který „obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil“. „V nichž bůh světa tohoto“, který „se převléká za anděla světla“, „oslepil mysli, totiž v nevěrných [nevěrných Božímu slovu]“, „on byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži“ (Zjevení 12:9; 1. Petrův 5:8; 2. Korintským 4:4 [BKR]; 11:14; Jan 8:44; 14:30; 16:11).


Proto v hledání Boží Pravdy by se nikdo neměl obracet k lidským nebo Satanem inspirovaným teoriím, vírám a tradicím – bez ohledu na jejich popularitu – které se pokládají za pravdu, ale jí nejsou, ale na Bibli (mnoho vnitřních a vnějších svědectví dokazuje, že je Božím slovem, Pravdou), o níž Ježíš řekl: „Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.“ (Jan 17:17, 6:63)


Písmo svaté nám může „dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše“, protože „veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu“ (2. Timoteovi 3:15–17).


K získání Pravdy z Bible je zapotřebí poctivost, pokora, tichost a vůle k opuštění dříve získaných a vžitých názorů. Je třeba si říct „Bůh je pravdivý“, a to i kdyby se ukázalo, že „každý člověk (je) lhář“, „pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo“. Víra se tedy nezakládá na lidské moudrosti, ale na moci Boží (Římanům 3:4; Izajáš 8:20 [B21]; 1. Korintským 2:5).


OTEC SVĚTEL A OTEC LŽI


OTEC SVĚTEL řekl Adamovi: “v den [,jeden den je u Pána jako tisíc let‘ – 2. Petrův 3:8; Žalm 90:4 – Adam zemřel ve věku devíti set třiceti let] kdy bys z něho jedl, jistě zemřeš“ (Genesis 2:17); ale OTEC LŽI otevřeně popřel Boží slova, když řekl Evě svou první velkou lež: „jistě nezemřete“ (Genesis 3:4).


OTEC SVĚTEL odsoudil Adama a řekl mu, že se v okamžiku smrti navrátí do země, z níž byl vzat, „prach jsi a v prach se navrátíš“ (Genesis 3:19), ale OTEC LŽI tvrdí, že se Adam ve chvíli smrti vůbec nenavrátil do jakéhokoliv dřívějšího stavu, ale stále živý přešel do úplně nového.


OTEC SVĚTEL, jak dokazuje historie, všude na lidském rodu vykonává svůj rozsudek smrti, ale OTEC LŽI „podvedl“ Evu, aby věřila, že ona, Adam a jeho rod budou „jako bohové [andělé]“ (Genesis 3:5 [BKR]; 1. Timoteovi 2:14).


OTEC SVĚTEL jasně oznámil tuto pravdu a v jejím světle řekl křesťanům prostřednictvím apoštola Pavla: „Obávám se však, aby to nebylo tak, jako když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu“ (2. Korintským 11:3), ale OTEC LŽI svádí mnohé k tomu, aby věřili, že Adam, lidská bytost, nikdy nezplozená z Ducha, nějakým způsobem zemřel duchovní smrtí a aby věřili, že on a jeho celý rod po smrti žije dál (v nebi, ve věčných mukách nebo v určitém přechodném stavu vědomí) a nemusí tedy čekat na den vzkříšení.


OTEC SVĚTEL říká: „Vždyť úděl synů lidských a úděl zvířat je stejný: Jedni jako druzí umírají, jejich duch je stejný, člověk nemá žádnou přednost před zvířaty (…), vše spěje k jednomu místu [nikoliv k nebi nebo k věčným mukám], všechno vzniklo z prachu a vše se v prach navrací.“ (Kazatel 3:19, 20; Žalm 49:15) Ale OTEC LŽI tvrdí, že většina lidí po smrti dopadá hůř než zvíře – v okamžiku smrti zvíře přestává žít, a má proto svobodu od utrpění, zatímco lidé neumírají skutečně, ale žijí dál – téměř všichni ve věčných mukách.


OTEC SVĚTEL říká: „Člověk se stal živou duší [hebrejsky nephesh – živou bytostí]“, „duše, která hřeší, ta umře“, „kteříž duše své nemohou při životu zachovati“ (Genesis 2:7; Ezechiel 18:4, 20; Žalm 22:30 [BKR]; 30:4; 78:50), ale OTEC LŽI učí, že lidská duše má přirozenou nesmrtelnost a nemůže zemřít, že uvnitř člověka je něco nekonečně malého a nedělitelného, co nutně musí žít věčně.


OTEC SVĚTEL říká: „mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život [protiklad smrti] věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 6:23), ale OTEC LŽI učí naprostý opak a tvrdí, že trestem za hřích není smrt, ale věčný život v mukách. Dále tvrdí, že nepobožní prostřednictvím Krista neobdrží jako dar od Boha věčný život jen proto, že mají v sobě nesmrtelnou duši, kterou ani samotný Bůh nemůže zničit. Tímto způsobem popírá také Ježíšovo prohlášení, že Bůh „může i duši i tělo zatratiti v pekelném ohni [zde není použito řecké slovo hades, ale gehenna, které se vztahuje ke druhé smrti – k úplnému, celkovému a věčnému zničení]“ (Matouš 10:28 [BKR]).


OTEC SVĚTEL říká: mrtvý neví „zhola nic“, „neví, jsou-li jeho synové ve cti, není mu známo, jsou-li v nevážnosti“, „jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány“, „mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?“ (Kazatel 9:5, 10; Jób 14:21; Žalm 146:4; 6:6; 115:17); ale OTEC LŽI vyučuje a prezentuje (často pomocí talentovaných učitelů a umělců – mrtvých rodičů žijících v duchovním světě a řídících své malé děti na zemi) něco zcela opačného.


OTEC SVĚTEL spojuje Ježíše s tím, kdo „jediný [kromě něj] má nesmrtelnost“ (1. Timoteovi 6:16), a také napomínal církev, aby hledala „slávu, čest a neporušitelnost“, jež „dá“ jeho členům v prvním vzkříšení (ne dříve), v den „hněvu a zjevení spravedlivého Božího soudu“, nyní v čase velkého soužení u konce Věku evangelia. Členové této církve jako Kristova nevěsta jsou „mu podobni“ a „obléknou nesmrtelnost“ (Římanům 2:5–7; Zjevení 20:6; Daniel 12:13; 1. Janův 3:2; 1. Korintským 15:53, 54), ale OTEC LŽI tvrdí, že lidská duše má přirozenou nesmrtelnost a že je tedy hloupostí hledání a přioblékání toho, co už vlastníš a máš od prvního okamžiku své existence.


OTEC SVĚTEL říká, že Ježíš je „prvorozený z mrtvých“ (Koloským 1:18; Zjevení 1:5); že pouze ti, kteří byli zplozeni z Ducha skrze jeho Slovo (Jan 3:5; 1. Korintským 4:15; Jakubův 1:18; 1. Petrův 1:3, 23, 25) a následně narozeni z Ducha ze smrti – vzkříšeni – stejně jako Ježíš, mohli vstoupit do nebeské, duchovní, neviditelné fáze Božího království, a že tedy do prvního Ježíšova příchodu „nikdo nevystoupil do nebe“ (Jan 3:13), že do dne letnic David „nevystoupil na nebesa“ (Skutky 2:29–34), že dokonce i apoštolové měli čekat na korunování nesmrtelným životem, jejich nebeskou odměnou, až do druhého Ježíšova příchodu (Zjevení 2:10; 1. Korintským 15:48–54; Koloským 3:4; 1. Tesalonickým 4:13–17; 2. Timoteovi 4:8; 1. Petrův 1:4, 5, 13; 5:4; Jan 14:2, 3; 1. Janův 3:2), když během vzkříšení spravedlivých v tisíciletém Soudném dnu (Skutky 17:31; 2. Petrův 3:7,8) Kristus odmění celý svůj lid, spolu s proroky z dávných časů (Matouš 16:27; Lukáš 14:14; Zjevení 11:18; 20:12; 22:12). Ale OTEC LŽI učí, že nikdo nemusí čekat, že v okamžiku smrti všichni jsou odsouzení a získávají buď věčný život v nebi, nebo ve věčných mukách v ohnivém náboženském pekle, přejatém papežstvím z pohanských náboženství a následně převzatém většinou protestantů.


OTEC SVĚTEL s ohledem na zmrtvýchvstání říká, že ti, kteří umírají v Adamu, nehynou, „neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas“, protože Kristus „dal sám sebe jako výkupné za všechny, jako svědectví v určený čas“. Bůh tedy „chce, aby všichni lidé došli spásy [z Adamova odsouzení a smrti] a poznali pravdu“ a pak obdrželi jedinečnou, úplnou a kompletní příležitost k získání věčného života jako daru od něj (poměrně málo lidí mělo dosud takovou příležitost). Netrápíme se tedy „jako ti, kteří nemají naději“ o těch kteří „zesnuli“ spánkem smrti zbaveném vědomí, „v prachu země“, protože „procitnou“ – „jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života“ (Jan 5:28, 29; 1. Timoteovi 2:4–6; 1. Tesalonickým 4:13–17; Daniel 12:2; 1. Korintským 15:22). Ale OTEC LŽÍ učí: „Jistě nezemřete“ – bude se zdát, že jste zemřeli, ale to jen vaše tělo usne v smrti, a vy (vaše duše) budete při naprostém vědomí, více živí než dříve, protože vzkříšení znamená jen znovu spojení a přilnutí k vám vašich tělesných těl, které ve skutečnosti vůbec nepotřebujete.


OTEC SVĚTEL slibuje, že lidský rod v důsledku zkušeností pozná děsné následky hříchu a pak Bůh ve své moudrosti, spravedlnosti, lásce a moci očistí celý svět od všech špatných a neschopných reformy lidí – „všechny ničemy vyhladí“, „budou, jako by nikdy nebyli“, „ničema už nebude“, „zahynou (…), zmizí“ (Žalm 145:20; 37:10, 20; Abdijáš 16) „a tito půjdou do věčného trápení [řecky kolasin – odříznutí: nikoliv věčná muka, ale věčné odříznutí od života, tedy věčná smrt – úplné, celkové a věčné zničení – druhá smrt, protože „mzdou hříchu je smrt“ – Římanům 6:23], ale [v protikladu] spravedliví do věčného života“ (Matouš 25:46). Ale OTEC LŽI popírá a opovrhuje svatými vlastnostmi Božího charakteru, rouhá se a představuje jej jako mstivého, ďábelského a zuřivě mučícího miliardy svých lidských stvoření. Satan špatně vysvětluje, špatně používá a špatně vykládá hebrejské slovo šeol a řecká slova hades i gehenna a dává jim falešný význam místa, kde prý většina lidského rodu přebývá v utrpení.


OTEC SVĚTEL používá oheň jako symbol zničení: „Sodoma, Gomora (ve svém úplném zničení) (…) jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně“ (Judův 7) – to neznamená, že tento oheň hoří věčně, ale že je zničil navždy (města, nikoliv lidi, kteří mají v budoucnu možnost spásy – Ezechiel 16:44–63; Matouš 10:15; Lukáš 10:11, 12), a tak znázorňuje zničení, stejně jako červ a peklo u proroka Izajáše 66:24 a v Markově evangeliu 9:43–48 (peklo zde není ekvivalent pro slovo hades, nevědomý spánek v Adamově smrti, ale pro slovo gehenna, údolí Hinnom, místo ničení odpadků). Zničení je také zobrazeno v jezeře, kde hoří oheň a síra ve Zjevení 20:14, 15; 21:8 (protože „to je [znázorňuje] ta druhá smrt“ – nikoliv život!), ale OTEC LŽI, aby podložil svou první lež, vyučuje, že oheň symbolizuje nikoliv zničení, ale uchování, a také, že hořící jezero není druhou smrtí, ale druhým životem – věčnou existencí v nepředstavitelných utrpeních, která způsobují ohnivzdorní ďábli apod.


OTEC SVĚTEL vyučuje, že „věčný oheň“ (zničení) „je připraven pro ďábla a jeho anděly“ (Matouš 25:41), že ďábel „byl uvržen do jezera ohně a síry [druhá smrt – úplné, celkové a věčné zničení] (…) a budou trýzněni dnem i nocí, na věky věků“ [basanizo, řecké slovo odpovídající slovu „trýzněni“, má základní význam zkoušet, srovnej Izajáš 14:16 a 66:24, který dokazuje, že spravedliví během mnoha věků budou „hledět“, „sledovat“ a „vyjdou“, to znamená budou duševně rozjímat, zkoušet a podrobovat bádání skutky zlých a neschopných reformy. V důsledku tohoto zkoumání nebo bádání dojdou k závěru, že si tito lidé skutečně zasloužili zničení kvůli svému neoddělitelnému spojení se zlem] (Zjevení 20:10); že Kristus zničí „toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla“ (Židům 2:14); že Satan, který jako Lucifer (světlonoš), byl „v Edenu, Boží zahradě“ – „bezúhonný (…) dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost“, bude úplně a navždy zničen – „na věky nebudeš“ (Izajáš 14:12–20; Ezechiel 28:11–29). Ale OTCI LŽI se samozřejmě nelibí proroctví, které se týká jeho konečného zničení, a proto svádí: (1) některé (Křesťanská věda [Christian Science] apod.), aby popírali jeho osobnost (takoví tvrdí, že je to jen zlý princip), (2) jiné (universalisté apod.), aby věřili, že „hořící jezero“ symbolizuje očištění a uchování – že nakonec všichni budou zachováni k věčnému životu a (3) ještě jiné, aby popřeli existenci Boha, věrohodnost Bible a to, že byla inspirována Bohem.


Tak tedy nakonec Bůh, OTEC SVĚTEL, který „je láska“ (1. Janův 4:8), bude mít čistý vesmír. Všichni zlí budou zničení a také skončí činnost zla – „každá podlost musí zavřít ústa“ (Žalm 107:42). Každé stvoření na nebi a na zemi se pak připojí k velikému a věčnému hymnu, jenž oslavuje Boha a Krista a říká: „Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!“ (Zjevení 5:13, 14).
Copyright © 2008 - 2015 Laické domácí misijní hnutí

NAVRCHOLU.cz