korunaLaické domácí misijní hnutí

Úvod
Letáky:
Obnova
Co je to peklo?
Skutečná svoboda
Soudný den
Úplné evangelium
Co je pravda?
Nová země
Brožury:
Království Boží - nebeské a pozemské
Sobota
Knihy:
Studie Písma
Každodenní nebeská mana
Stánkové stíny lepších obětí
Kázání pastora Russella a přetisky Strážné věže
Biblická korouhev
Přítomná pravda
Kontakt
Obdobné stránky:
Polsko
Spojené státy
Německo
Ukrajina
Rusko
Litva
Francie
Brazílie
Indie


SKUTEČNÁ SVOBODA


Věděli jste, že…


Hodně těch, kteří myslí, že jsou skutečně svobodní, opravdu zůstávají v otroctví.


Mimo ty, kteří jsou v tělesném otroctví, se mnozí nachází ve skutečně symbolickém otroctví drog a omamných látek, zakázaného sexu, alkoholu, tabáku, magie, satanizmu, falešných náboženství, hazardu, obžerství, sportu, obchodu, práce atd., od nichž, jako symbolických železných koulí a řetězů se nemohou osvobodit.


Muž a žena byli stvořeni Bohem, aby věčně mohli žít na zemi (Genesis 1:27, 28; 3:22), skutečně osvobozeni od bázně, hladu, nedostatků, nemocí, stáří atp.; měli se plodit, naplňovat zemi lidmi a žít společně v radosti, pokoji, štěstí, bratrství a dobré vůli.


Bůh stvořil Adama a Evu na nižší úrovni než anděly a dal jim moc vládnout nad zemí a nižšími zvířaty (Genesis 1:28; Žalm 8:5–9). Také jim řekl, že mohou jíst ovoce ze všech stromů v zahradě, kromě jednoho stromu, z něhož jedení hrozilo smrtí (Genesis 2:16, 17; 3:1–7).


Poté, co zhřešili snědením zakázaného ovoce, ztratili svou skutečnou svobodu a upadli do „otroctví zániku“, do hříchu a smrti (Římanům 5:12–19; 8:20, 21). Jejich všichni potomci, lidská rodina, také ty a já, všichni jsme se narodili v hříchu, „zplození v nepravosti“, odsouzeni k smrti (Žalm 51:7), bez skutečné svobody.


Bůh ve své nekonečné moudrosti a lásce vytvořil dokonalý plán, v němž jeho jednorozený Syn, mocný Logos, jako člověk, „člověk Kristus Ježíš“, dobrovolně položil svůj život jako výkupné za Adama a zrozené z něj celé lidské pokolení (Matouš 18:11; Římanům 5:6–8; Jan 1:14; 3:14–17; Filipským 2:5–11; 1. Timoteovi 2:4–6; Židům 2:9–14; 1. Janův 2:2).


Bůh ve své nesmírné lásce způsobil, že každý z nás, kdo uzná a opravdu bude litovat své hříchy a nedokonalosti zděděné po Adamovi a také vzniklé naší vinou, může na kterémkoliv místě a v jakémkoliv čase to říci Bohu v modlitbě, prosit o odpuštění a ospravedlnění (učinění pravým) a také o uvolnění ze zajetí mrtvých skutků vírou v Ježíše a jeho velikou obětí výkupného za nás (Skutky 4:10–12; 16:31; 20:21; Římanům 4:25; 5:1; Galatským 2:16; Efezským 2:8–10).


Máme přijmout v posvěcení Ježíše za svého Pána (Vládce) a také Spasitele, abychom činili Boží vůli v ramci našich možností (Skutky 2:36; 10:36; Židům 10:7).


Přijmeme-li tímto způsobem Ježíše jako svého vlastního Pána a Spasitele, budeme „osvobozeni“ z otroctví hříchu a staneme se „služebníky [otroky – viz ČSP] spravedlnosti“ – „když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný (…) v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Římanům 6:18, 22, 23).


„Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle Ducha.“ (Římanům 8:1, ČSP)


Když vstoupíme s Ježíšem Kristem „na cestu nového života“ a budeme pokračovat kupředu, zanedlouho přestaneme být v otroctví drog, alkoholu, zakázaného sexu, tabáku, hazardu, magie, satanizmu, falešných náboženství atp. (Římanům 6:4; 2. Korintským 5:17).


Tak jako Boží lid byl v minulosti ve faraónově krutém poddanství v Egyptě a následně byl Mojžíšem osvobozen, tak jsme i my byli v nelítostném poddanství Satana, hříchu, chyb, sobectví a světskosti, avšak jsme od nich osvobozeni skrze našeho Pána Ježíše, velkého protiobrazného Mojžíše.


Ježíš řekl: „Zůstanete-li v mém slovu [jako jeho poslušní posluchači a učedníci], jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ „Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8:31, 32, 36; 2. Korintským 6:17, 18)


Ti z nás, již jsou „skutečně svobodnými učedníky“ Ježíše, musejí dbát na slova apoštola: „ve svobodě, k níž vás Kristus osvobodil, stůjte a nenechte se opět podrobit pod jho otroctví“, v němž jsme byli doposud (Galatským 5:1, ČSP), nebo pod jiná klamná jha.


Satan a jeho sluhové nám slibují větší svobodu, půjdeme-li jejich cestou, ale „sami jsou služebníky záhuby“ („zkázy“ – ČSP) a opět se nás budou snažit podrobit a zbavit svobody v nečistotě tohoto světa, v našich dřívějších zlozvycích apod., symbolicky znázorněných v podobě železných koulí a řetězů. Chtěli by, abychom se vrátili jako umytá svině k válení se v bahništi (2. Petrův 2:19–22).


Pro ty, kteří v tomto pokřiveném a zvráceném čase (Filipským 2:15,16) setrvávají ve skutečné svobodě v Ježíši Kristu a v tomto zlém světě svítí jako hvězdy i hlásají slovo života, naplánoval Bůh velké požehnání ve svém nadcházejícím „novém nebi a nové zemi, ve kterých přebývá spravedlnost“ (2. Petrův 3:13).


Tato velká Boží požehnání mnohonásobně převyšují požehnání, která Bůh připravil pro lidstvo jako celek a jež obdrží v tisíciletém království Ježíše Krista, kde i samo umořené tvorstvo bude vysvobozeno „z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích“ a vyzvedne si svou odměnu v podobě věčného života na zemi (Římanům 8:19–23; Zjevení 21:2–4; 22:3).
Copyright © 2008 - 2015 Laické domácí misijní hnutí

NAVRCHOLU.cz